Biedrība Latvijas Profesionālo Patentpilnvarnieku asociācija (LPPA)

īsteno Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas funkcijas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 120.panta pirmo daļu.

LPPA pēc profesijas principa apvienojas fiziskās personas - patentpilnvarnieki, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi, pieredzes apgūšanu, profesionālo standartu un ētikas normu ievērošanu, sabiedrības izglītošanu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā un izpildītu normatīvajos aktos un statūtos noteiktos uzdevumus.

LPPA pamatfunkcijas:
- deleģē pārstāvjus profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisijā;
- izstrādā profesionālajiem patentpilnvarniekiem saistošus profesionālās ētikas noteikumus un vērtē to ievērošanu;
- izskata profesionālo patentpilnvarnieku disciplinārlietas;
- organizē profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;
- pārstāv profesionālo patentpilnvarnieku intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām;
- pauž profesionālo patentpilnvarnieku viedokli un sniedz atzinumus rūpnieciskā īpašuma normatīvo aktu un profesionālo patentpilnvarnieku prakses jautājumos;
- pārrauga mirušo profesionālo patentpilnvarnieku lietvedībā esošo lietu nokārtošanu statūtos noteiktajā kārtībā;
- piedalās normatīvo aktu izstrādes procesā un izvirza likumdošanas iniciatīvas rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā;
- organizē seminārus un citus pasākumus;
- sadarbojas ar starptautiskajām un nacionālajām patentpilnvarnieku organizācijām visā pasaulē.