Par Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociāciju (LPPA)

Biedrība Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija (LPPA) īsteno Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas funkcijas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 120.panta pirmo daļu.

LPPA pēc profesijas principa apvienojas fiziskās personas - patentpilnvarnieki, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi, pieredzes apgūšanu, profesionālo standartu un ētikas normu ievērošanu, sabiedrības izglītošanu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā un izpildītu normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktos uzdevumus.

 

LPPA pamatfunkcijas:

- deleģē pārstāvjus profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisijā;

- izstrādā profesionālajiem patentpilnvarniekiem saistošus profesionālās ētikas noteikumus un vērtē to ievērošanu;

- nodrošina disciplinārlietas ierosināšanu pret profesionālo patentpilnvarnieku un tās izskatīšanu, kā arī lēmuma pieņemšanu par disciplinārsoda uzlikšanu;

- organizē profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;

- pārstāv profesionālo patentpilnvarnieku intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām;

- pauž profesionālo patentpilnvarnieku viedokli un sniedz atzinumus rūpnieciskā īpašuma normatīvo aktu un profesionālo patentpilnvarnieku prakses jautājumos;

- pārrauga mirušo profesionālo patentpilnvarnieku lietvedībā esošo lietu nokārtošanu statūtos noteiktajā kārtībā;

- piedalās normatīvo aktu izstrādes procesā un izvirza likumdošanas iniciatīvas rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā;

 - organizē seminārus un citus pasākumus;

 - izveido komisijas, darba grupas un citas struktūrvienības;

- sadarbojas ar starptautiskajām un nacionālajām patentpilnvarnieku organizācijām visā pasaulē.

 

Kas ir profesionālais patentpilnvarnieks?

Patentpilnvarnieks ir persona, kas ir iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.

Profesionālais patentpilnvarnieks var būt specializējies vienā vai vairākās šādās jomās: (1) patentu jomā; (2) preču zīmju jomā; (3) dizainparaugu jomā. Patentpilnvarnieks, kas specializējas patentu jomā, vienlaikus specializējas arī darbam ar papildaizsardzības sertifikātiem zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem un darbam ar pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, bet profesionālais patentpilnvarnieks, kas specializējas preču zīmju jomā, — darbam ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Šajā gadījumā patentpilnvarnieku pārstāvības pilnvaras Patentu valdē ir ierobežotas ar attiecīgu rūpniecisko īpašumtiesību jomu.

Bez pieteicēju pārstāvības nacionālajā patentu iestādē profesionālo patentpilnvarnieku pakalpojumu lokā tradicionāli ietilpst arī citi pakalpojumi, kas ir saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Piemēram, profesionālie patentpilnvarnieki, kas specializējas preču zīmju jomā, parasti sniedz arī šādus pakalpojumus:

 • agrāko tiesību meklēšana pirms pieteikuma iesniegšanas,
 • vērtējuma sniegšana par to, vai attiecīgais apzīmējums atbilst tiesiskajiem priekšnoteikumiem preču zīmju aizsardzības piešķiršanai,
 • preču zīmju aizsardzības stratēģijas noteikšana,
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret trešo personu iebildumiem,
 • sekošana jaunāko preču zīmju pieteikumu publikācijai/preču zīmju reģistrācijai, lai atklātu ar klienta zīmēm kolīzijā esošās jaunās zīmes (preču zīmju monitorings),
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret viņu tiesību aizskārumiem, tajā skaitā trešo personu konfliktējošo tiesību apstrīdēšana, cīņa ar preču zīmju pārkāpumiem,
 • konsultāciju sniegšana preču zīmju komercializācijas jomā, tajā skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā.

Līdzīgi pakalpojumi tiek sniegti arī dizainparaugu jomā.

Savukārt profesionālie patentpilnvarnieki, kas specializējas patentu jomā, parasti sniedz šādus pakalpojumus:

 • patentu meklējumi, tajā skaitā meklējumi novitātes pārbaudei, patenta tīrības noteikšanai (clearance or freedom-to-operate), novitātes apstrīdēšanai, tematiskie meklējumi,
 • tehnisko risinājumu novērtēšana attiecībā uz to atbilstību izgudrojuma patentspējas kritērijiem,
 • vērtējuma sniegšana par to, vai klienta produkts nepārkāpj spēkā esošas trešās personas tiesības,
 • izgudrojuma aizsardzības stratēģijas noteikšana,
 • patentpieteikumu sastādīšana,
 • pieteicēju un īpašnieku tiesību un interešu aizstāvība pret viņu tiesību aizskārumiem,
 • konsultāciju sniegšana izgudrojumu komercializācijas jomā, tajā skaitā licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu projektu sagatavošanā.

Pilns Latvijas patentpilnvarnieku saraksts ir pieejams Patentu valdes mājas lapā: http://www.lrpv.gov.lv/lv/node/6556.

Par profesionālu patentpilnvarnieku var kļūt Latvijas vai citas ES dalībvalsts pilsonis, kas prot valsts valodu un tam ir vismaz divu svešvalodu zināšanas, kas pietiekamas profesionālai sadarbībai ar Latvijas un ārvalstu personām un institūcijām; kuram ir akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība; rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā ir vismaz četru gadu darba pieredze; kurš ir nokārtojis patentpilnvarnieka kvalifikācijas eksāmenu; kurši ir noslēdzis profesionālā patentpilnvarnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un kurš sarakstei ar Patentu valdi un klientiem norāda adresi Latvijā.