Biedrības "Latvijas profesionālo patentpilvarnieku asociācija" statūti

Apstiprināti Biedrības biedru sapulcē 2016. gada 21.martā

 1. Nosaukums un darbības termiņš

  1. Biedrības nosaukums ir "LATVIJAS PROFESIONĀLO PATENTPILNVARNIEKU ASOCIĀCIJA".
   Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā: "ASSOCIATION OF PATENT ATTORNEYS OF LATVIA"
   (turpmāk tekstā – Biedrība).

  2. Biedrības iepriekšējais nosaukums ir “LATVIJAS PATENTPILNVAROTO ASOCIĀCIJA”.

  3. Biedrība ir nodibināta uz neierobežotu laiku.
  4. Biedrības simboliku veido abreviatūra LPPA.

 2. Darbības mērķi un uzdevumi

  1. Biedrība īsteno Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās organizācijas funkcijas saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 120.panta pirmo daļu.

  2. Biedrībā pēc profesijas principa apvienojas fiziskās personas, lai rūpētos par savas profesijas prestižu, veicinātu profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanu, profesionālo izaugsmi, pieredzes apgūšanu, profesionālo standartu un ētikas normu ievērošanu, sabiedrības izglītošanu rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā un izpildītu normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktos uzdevumus.

  3. Darbības mērķu realizācijai Biedrība cita starpā:

   • deleģē pārstāvjus profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisijā;

   • izstrādā profesionālajiem patentpilnvarniekiem saistošus profesionālās ētikas noteikumus un vērtē to ievērošanu;

   • nodrošina disciplinārlietas ierosināšanu pret profesionālo patentpilnvarnieku un tās izskatīšanu, kā arī lēmuma pieņemšanu par disciplinārsoda uzlikšanu;

   • organizē profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus;

   • pārstāv profesionālo patentpilnvarnieku intereses attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, citām iestādēm un amatpersonām;

   • pauž profesionālo patentpilnvarnieku viedokli un sniedz atzinumus rūpnieciskā īpašuma normatīvo aktu un profesionālo patentpilnvarnieku prakses jautājumos;

   • pārrauga mirušo profesionālo patentpilnvarnieku lietvedībā esošo lietu nokārtošanu šajos statūtos noteiktajā kārtībā;

   • piedalās normatīvo aktu izstrādes procesā un izvirza likumdošanas iniciatīvas rūpnieciskā īpašuma tiesību jomā;

   • organizē kongresus, seminārus, izstādes un citus pasākumus;

   • izveido komisijas, darba grupas un citas struktūrvienības;

   • sadarbojas ar starptautiskajām un nacionālajām patentpilnvarnieku organizācijām visā pasaulē;

   • sadarbojas ar mācību iestādēm rūpnieciskā īpašuma izglītības jomā.

  4. Ja Biedrība dibina teritoriālās vai citas struktūrvienības, Biedrības valde nosaka struktūrvienību tiesības un pienākumus.

 3. Biedrības biedri

  1. Par Biedrības biedriem var būt profesionālie patentpilnvarnieki, kas iekļauti Latvijas Republikas Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā.

  2. Personai, kura vēlas iestāties Biedrībā, ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Biedrības valdei par uzņemšanu Biedrībā.

  3. Par personas uzņemšanu Biedrībā lemj valde tuvākajā valdes sēdē pēc personas iesnieguma saņemšanas.

  4. Iestājoties Biedrībā ir regulāri jāmaksā biedra nauda. Biedra naudas apjomu periodiski apstiprina Biedrības biedru sapulce pēc valdes priekšlikuma.

  5. Ar valdes lēmumu Biedrības biedram var tikt piešķirts goda biedra statuss, kā arī Biedrībā var tikt uzņemti goda biedri. Par goda biedru var kļūt patentpilnvarnieks, kas īpaši veicinājis Biedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu un kam Biedrība tādā veidā vēlas parādīt savu cieņu un pateicību. Goda biedri ir atbrīvoti no biedra naudas samaksas; citādi goda biedriem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā biedriem.

  6. Ja valde pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt biedru, personai, kura vēlas kļūt par biedru, ir tiesības prasīt jautājuma izskatīšanu par uzņemšanu biedru skaitā nākamajā Biedru sapulcē.

  7. Valde ved Biedrības biedru reģistru.

  8. Biedrības biedriem ir tiesības:

   • piedalīties biedru sapulcēs un Biedrības darbā;

   • saņemt informāciju no valdes par Biedrības darbību;

   • iesniegt ierosinājumus Biedrības darbības organizēšanai un izskatāmajiem jautājumiem;

   • saņemt palīdzību no Biedrības, ja tas atbilst Biedrības statūtos noteiktajiem mērķiem;

   • jebkurā laikā izstāties no Biedrības, par to iesniedzot attiecīgu paziņojumu Biedrības valdei;

   • kā arī citas normatīvajos aktos un šajos statūtos noteiktās tiesības.

  9. Biedrības biedriem ir pienākums:

   • savā darbībā ievērot Biedrības statūtus un Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;

   • palīdzēt īstenot Biedrības mērķus un uzdevumus, t.sk., pēc Biedrības valdes uzaicinājuma piedalīties kvalifikācijas eksāmena un disciplinārlietu komisiju darbā;

   • regulāri veikt Biedrības noteiktos biedra naudas maksājumus;

   • nepieļaut darbības, kas ir pretrunā ar Biedrības darbības pamatprincipiem un kas varētu nodarīt Biedrībai kaitējumu;

   • savlaicīgi sniegt Biedrības valdei informāciju par izmaiņām biedru reģistrā norādītajā informācijā.

  10. Biedrības biedrs tiek izslēgts no Biedrības ar Biedrības valdes lēmumu:

   • ja biedrs netiek iekļauts vai ir izslēgts no Latvijas Republikas Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku saraksta;

   • ja biedrs nav veicis biedra naudas maksājumus par diviem gadiem pēc kārtas vai ilgāk; vai

   • ja biedrs rakstveidā informējis Biedrības valdi par izstāšanos no Biedrības.

  11. Citos gadījumos, kas nav atrunāti 3.10.punktā, par biedra izslēgšanu no Biedrības lemj biedru sapulce.

 4. Biedrības pārvalde

  1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru sapulce un valde.

  2. Biedrības biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas biedru sapulces.

  3. Kontroles un revīzijas funkcijas Biedrībā veic revidents.

 5. Biedrības biedru sapulce

  1. Valde sasauc kārtējo Biedrības biedru sapulci ne retāk kā vienu reizi gadā.

  2. Steidzamu jautājumu risināšanai, kas saistīti ar Biedrības darbību un kas neietilpst Biedrības valdes kompetencē, kā arī citu īpaši svarīgu jautājumu risināšanai, valde vajadzības gadījumā ir tiesīga sasaukt ārkārtas biedru sapulci.

  3. Valdei ir pienākums sasaukt Biedrības biedru sapulci, ja to pieprasa vismaz 1/10 no Biedrības biedriem.

  4. Paziņojumu par sapulces sasaukšanu valde rakstiski (elektroniski) nosūta visiem biedriem vismaz 14 dienas iepriekš uz Biedrības biedru reģistrā norādītajām biedru e-pasta adresēm.

  5. Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja, kas ir Biedrības biedrs, starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā. Biedrības biedru sapulcē katram biedram ir viena balss.

  6. Biedrības biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.

  7. Biedrības biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tajā ir pārstāvēta vairāk kā puse no Biedrības biedriem.

  8. Biedrības biedru sapulce pieņem lēmumus, atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad biedru sapulce pieņem lēmumu par aizklāto balsošanu.

  9. Biedrības biedru sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, lēmums netiek pieņemts.

  10. Biedrības biedru sapulcei ir tiesības:

   • ievēlēt un atsaukt no amata revidentu;

   • ievēlēt un atsaukt Biedrības valdes locekļus;

   • apstiprināt Biedrības gada pārskatus;

   • pieņemt lēmumus par Biedrības valdes izlietojamo naudas līdzekļu apjoma ierobežojumiem;

   • izdarīt grozījumus Biedrības statūtos;

   • lemt par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

   • pieņemt citus lēmumus, kuri saskaņā ar likumu vai statūtiem ir biedru sapulces kompetencē.

  11. Biedrības biedru sapulces sēdes tiek protokolētas. Biedrības biedru sapulces protokolus paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

 6. Biedrības valde

  1. Biedrības darbu vada valde 6 (sešu) valdes locekļu sastāvā, ko ievēl Biedrības biedru sapulce uz 3 (trīs) gadiem. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

  2. Biedrības valdes sastāvā ir valdes priekšsēdētājs (prezidents), viceprezidents un sekretārs, kurus ievēl valdes locekļi no sava vidus. Valdes darbu vada tās prezidents vai, tā prombūtnes laikā, viceprezidents.

  3. Valdes sēdes pēc vajadzības vai pēc jebkura valdes locekļa pieprasījuma sasauc prezidents. Katram valdes loceklim ir viena balss. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir prezidenta balss, vai prezidenta prombūtnes laikā – viceprezidenta balss.

  4. Biedrības valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta prezidents, viņa prombūtnes laikā – viceprezidents, un sēdes protokolists.

  5. Biedrības valdei ir sekojošas funkcijas:

   • pārstāvēt Biedrību attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;

   • pārvaldīt Biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem;

   • organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti;

   • pieņemt lēmumus par Biedrības struktūrvienību izveidošanu;

   • ierosināt Biedrības biedra naudas lielumu;

   • iesniegt Biedrības kārtējai biedru sapulcei apstiprināšanai gada pārskatu un darbības atskaiti;

   • pieņemt lēmumus par jaunu biedru uzņemšanu vai atteikšanos uzņemt jaunu biedru;

   • lemt par goda biedra statusa piešķiršanu;

   • ierosināt disciplinārlietu uzsākšanu un organizēt disciplinārlietu komisijas izveidošanu;

   • lemt par kārtību, kādā tiek nokārtotas mirušo profesionālo patentpilnvarnieku lietvedībā esošās lietas;

   • risināt citus jautājumus saistībā ar Biedrības darbību.

  6. Valdes priekšsēdētājs (prezidents) pārstāv Biedrību atsevišķi. Citi valdes locekļi pārstāv Biedrību vismaz 3 (trīs) kopā.

 7. Biedrības darbības kontrole

  1. Biedrības darbību kontrolē revidents, kuru ievēl Biedrības biedru sapulce no biedru vidus uz 3 (trīs) gadiem. Par revidentu nevar tikt ievēlēts Biedrības valdes loceklis.

  2. Revidents pārbauda Biedrības gada pārskatu un dod savu slēdzienu biedru sapulcei.

  3. Veicot pārbaudi, revidentam ir tiesības pieprasīt no Biedrības valdes visas nepieciešamās ziņas un dokumentus.

 8. Disciplinārlietas un disciplinārlietu komisija

  1. Disciplinārlieta pret profesionālo patentpilnvarnieku var tikt ierosināta pēc Biedrības valdes vai biedru sapulces iniciatīvas vai pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  2. Ja Biedrībā tiek saņemta sūdzība par patentpilnvarnieka darbību, Biedrības valde to izskata tuvākajā valdes sēdē pēc sūdzības saņemšanas un var lemt par disciplinārlietas ierosināšanu.

  3. Disciplinārlietu pret profesionālo patentpilnvarnieku izskata disciplinārlietu komisija, kas tiek izveidota šajos statūtos noteiktajā kārtībā.

  4. Biedrības biedru sapulce uz 3 (trīs) gadu termiņu no Biedrības biedru vidus ievēl 10 (desmit) disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātus.

  5. Profesionālā patentpilnvarnieka disciplinārlietas izskatīšanai Biedrības valde ar savu lēmumu no ievēlēto disciplinārlietu komisijas locekļu kandidātu vidus ieceļ disciplinārlietu komisiju konkrētā pārkāpuma izspriešanai. Par disciplinārlietu komisijas locekli nevar tikt iecelts patentpilnvarnieks, kas strādā vai praktizē vienā birojā ar patentpilnvarnieku, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta. Par disciplinārlietu komisijas locekli nevar tikt iecelts arī patentpilnvarnieka, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta, radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei vai laulātais.

  6. Disciplinārlietu komisijas sastāvā tiek iecelti 5 (pieci) locekļi, kuri no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, kas organizē komisijas darbu. Iespēju robežās tiek nodrošināts, ka disciplinārlietu komisijā vienlaicīgi darbojas ne vairāk par vienu locekli no viena biroja.

  7. Disciplinārlietu komisija disciplinārlietu izskata sēdē, uz kuru paskaidrojumu sniegšanai tiek uzaicināts attiecīgais patentpilnvranieks, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta. Patentpilnvarnieks ir tiesīgs savus paskaidrojumus iesniegt arī rakstveidā. Disciplinārlietu komisijas sēdes ir slēgtas, un tajās var piedalīties tikai komisijas locekļi, patentpilnvarnieks, pret kuru ir ierosināta disciplinārlieta, kā arī komisijas uzaicinātās personas.

  8. Disciplinārlietu komisija nosūta patentpilnvarniekam paziņojumu par disciplinārlietas ierosināšanu un uzaicina sniegt paskaidrojumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas datuma. Pēc minētā paskaidrojumu sniegšanas termiņa beigām tiek sasaukta disciplinārlietu komisijas sēde. Patentpilnvarnieka neierašanās uz komisijas sēdi, kā arī paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis lietas izskatīšanai. Tomēr attaisnojošu iemeslu esamības gadījumā lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana var tikt atlikta.

  9. Disciplinārlietu komisijai, izskatot lietu, ir tiesības uzklausīt arī citu personu paskaidrojumus un prasīt citus Biedrības biedrus sniegt atzinumus, kā arī Biedrības vārdā pieprasīt ziņas un dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām un citām personām.

  10. Disciplinārlietu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 4 (četri) komisijas locekļi. Disciplinārlietu komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta visi klātesošie komisijas locekļi.

  11. Disciplinārlietu komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsis sadalās vienlīdzīgi, attiecīgais lēmums netiek pieņemts.

  12. Disciplinārlietu komisija ir tiesīga uzlikt patentpilnvarniekam vienu no šādiem disciplinārsodiem:

   • izteikt piezīmi;

   • izteikt rājienu;

   • izslēgt no profesionālo patentpilnvarnieku saraksta.

  13. Disciplinārlietu komisija ir tiesīga uzlikt patentpilnvarniekam disciplinārsodu - izslēgšanu no profesionālo patentpilnvarnieku saraksta - tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  14. Disciplinārlietu komisija, izskatot lietu, var atzīt iesniegto sūdzību par nepamatotu un lietu izbeigt.

  15. Disciplinārsodu patentpilnvarniekam var uzlikt ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2 (divus) gadus pēc pārkāpuma izdarīšanas dienas.

  16. Disciplinārlietu komisijas lēmums tiek nosūtīts patentpilnvarniekam, pret kuru tika ierosināta disciplinārlieta, un paziņots Biedrības valdei. Disciplinārlietu komisijas lēmums, ar kuru patentpilnvarnieks tiek izslēgts no profesionālo patentpilnvarnieku saraksta, tiek nosūtīts arī LR Patentu valdes direktoram. Disciplinārlietu komisijas lēmumi netiek publiskoti.

  17. Disciplinārlietu komisijas lēmumus var apstrīdēt vai pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 9. Mirušo patentpilnvarnieku lietvedībā esošo lietu nokārtošanas kārtība

  1. Mirušā profesionālā patentpilnvarnieka lietvedībā esošās lietas pārņem citi kopā ar viņu vienā birojā praktizējošie patentpilnvarnieki pēc savstarpējas vienošanās. Biedrības valdei ir tiesības pieprasīt no attiecīgā biroja apstiprinājumu par lietu pārņemšanu.

  2. Ja mirušais patentpilnvarnieks praktizējis individuāli, Biedrības valde pēc miršanas apliecības kopijas vai izziņas no Iedzīvotāju reģistra saņemšanas nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par attiecīgā patentpilnvarnieka miršanas faktu, kā arī informē par to Patentu valdi, lūdzot attiecīgu paziņojumu publicēt arī Patentu valdes tīmekļa vietnē. Paziņojumā mirušā patentpilnvarnieka klienti tiek aicināti nekavējoties izvēlēties citu profesionālo patentpilnvarnieku lietu pārņemšanai un turpmākai vešanai. Paziņojuma saturu apstiprina Biedrības valde.

  3. Biedrības valde vienlaicīgi ar 9.2.punktā minētā paziņojuma publicēšanu nosūta uz mirušā patentpilnvarnieka prakses vietas adresi aicinājumu mirušā patentpilnvarnieka mantiniekiem nodot mirušā patentpilnvarnieka lietvedībā esošo lietu dokumentāciju atbilstoši mirušā patentpilnvarnieka klientu norādījumiem. Pēc mirušā patentpilnvarnieka mantinieku lūguma, gadījumos, kad tas ir nepieciešams klienta tiesību nodrošināšanai, biedrības valde sniedz palīdzību mirušā patentpilnvarnieka mantiniekiem attiecīgo klientu apziņošanā un informēšanā.

  4. Biedrības valde pēc attiecīga lūguma saņemšanas sniedz palīdzību mirušā patentpilnvarnieka klientiem cita profesionālā patentpilnvarnieka izvēlē.

 10. Citi jautājumi

  1. Šo statūtu noteikumi iztulkojami saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  2. Statūtos neatrunātus jautājumus regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

 

 

Rīgā, 2016.gada 21.martā

Biedrības valdes priekšsēdētājs:
Jevgeņijs Fortūna