Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās ētikas noteikumi

Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija (LPPA)

Noteikumi izdoti saskaņā ar Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 131. panta pirmo daļu

 

Noteikumi nosaka visiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem, kas iekļauti Latvijas Republikas Patentu valdes (turpmāk – LRPV) profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā  Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma (turpmāk – RĪIPL) noteiktajā kārtībā, saistošus profesionālās ētikas noteikumus.

 

Šajos noteikumos ir lietoti sekojoši termini:

“Profesionālais patentpilnvarnieks” – persona, kas iekļauta LRPV profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā;

“Asociācija” - Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācija (turpmāk arī – LPPA);

 “Valde” - Asociācijas valde;

“Klients” - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto profesionālā patentpilnvarnieka pakalpojumus, vai lūdz tā konsultāciju;

„Disciplinārlietu komisija” - komisija, kas izveidota profesionālo patentpilnvarnieku disciplinārlietu izskatīšanai, disciplinārpārkāpumu konstatēšanai un disciplinārsodu piemērošanai saskaņā ar LPPA statūtiem.

 

1. Vispārējie noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi, kas jāievēro profesionālajiem patentpilnvarniekiem, ir izklāstīti RĪIPL XVIII nodaļā „Profesionālie patentpilnvarnieki”, kā arī citos uz profesionālo patentpilnvarnieku darbību attiecināmos normatīvajos aktos.
 2. Šie ētikas noteikumi ir saistoši visiem profesionāliem patentpilnvarniekiem,  arī tiem, kas nav Asociācijas biedri.
 3. Profesionālā patentpilnvarnieka pamatuzdevums ir būt par uzticamu padomdevēju personām intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jārīkojas kā objektīvam un neatkarīgam padomdevējam, aizstāvot klienta intereses, neņemot vērā savas personīgās intereses.
 4. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir pienākums regulāri papildināt profesionālās zināšanas visā profesionālās darbības laikā. Vēlamais minimālais papildu izglītošanās stundu skaits gadā ir 16 stundas.
 5. Gadījumā, ja Profesionālajam patentpilnvarniekam tiek liegta iespēja darboties savā profesijā, tam jāveic visi pasākumi, lai nekaitētu klienta interesēm.
 6. Ētikas noteikumu neievērošana nav attaisnojama ar klienta dotajiem norādījumiem.

 

2. Profesionālās uzvedības pamatprincipi

 1. Profesionālais patentpilnvarnieks pilda savus profesionālos pienākumus apzinīgi un ar pienācīgu rūpību, ievērojot RĪIPL noteiktās profesionālo patentpilnvarnieku tiesības un pienākumus un saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.
 2. Profesionālā patentpilnvarnieka profesionālā uzvedība nedrīkst kaitēt profesijas reputācijai. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jārūpējas par profesijas prestižu.
 3. Kā profesionālajā darbībā, tā arī privātajā dzīvē profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāatturas no tādas uzvedības, kas var apkaunot viņa profesiju, radīt šaubas par viņa cieņu, godīgumu un taisnīgumu.

 

3. Reklāma

 1. Reklāma ir atļauta, ar nosacījumu, ka tā ir patiesa, objektīva un godīga. Reklāmā nedrīkst izpaust konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumu.
 2. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst reklamēt savus pakalpojumus vai piedāvāt profesionālo palīdzību, ja tas neatbilst viņa iespēju un zināšanu līmenim attiecīgajā nozarē.
 3. Profesionālais patentpilnvarnieks reklāmā, citā starpā, nedrīkst:

- paust pārākumu pār citiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem;

- minēt klientu, nesaņemot viņa atļauju;

- publicēt sludinājumus, paziņojumus vai cita veida informāciju par rūpnieciskā īpašuma tiesību atsavināšanu vai izmantošanas tiesību piešķiršanu, ja vien klients nav devis šādus norādījumus.

 

4. Attiecības ar sabiedrību

 1. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jārūpējas par Asociācijas un tās biedru reputācijas uzturēšanu sabiedrībā.
 2. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst izvietot biroja telpās un izkārtnē, savā tīmekļa vietnē vai uz savām vai biroja veidlapām jebkādas norādes vai informāciju, kas varētu maldināt sabiedrību par piedāvāto pakalpojumu būtību, savu specializāciju vai pārstāvības iespējām.
 3. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst atsaukties uz Asociāciju vai izmantot Asociācijas rekvizītus savā saziņā un dokumentācijā, ja viņš nav Asociācijas biedrs.
 4. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst sniegt nepatiesu informāciju par savu dalību starptautiskās intelektuālā īpašuma organizācijās.
 5. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst ļaut citai personai, kas nav profesionālais patentpilnvarnieks, savā vai sava biroja vārdā sniegt profesionālus pakalpojumus bez atbilstošas pārraudzības un kontroles.
 6. Profesionālais patentpilnvarnieks ir atbildīgs par viņa vadībā strādājošu personu, kas nav profesionālie patentpilnvarnieki, darbību, ciktāl viņu pienākumi ir tieši saistīti ar profesionālā patentpilnvarnieka sniegtajiem pakalpojumiem.

 

5. Attiecības ar klientiem

 1. Profesionālajam patentpilnvarniekam vienmēr ir rūpīgi un kompetenti jāveic klienta uzdotais darbs, kā arī klients ir savlaicīgi jāinformē par attiecīgās lietas gaitu, lietā pieņemtajiem lēmumiem un lietas statusu.
 2. Profesionālajam patentpilnvarniekam nav jāaizstāv tās klienta intereses, kas nav saistītas ar tiešajiem pienākumiem, veicot klienta uzdoto darbu konkrētajā lietā.
 3. Profesionālais patentpilnvarnieks var pieprasīt iepriekšēju samaksu no klienta.
 4. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst saņemt atlīdzību kādā no rūpnieciskā īpašuma tiesību jomām tādos apstākļos, kad rastos konflikts starp tā profesionālajiem pienākumiem un personīgo ieinteresētību. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst pieprasīt maksu par saviem pakalpojumiem, tieši vai netieši norādot, ka no tās būs atkarīgs lietas iznākums.
 5. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jānoraida tie pasūtījumi, kuros ir iespējams interešu konflikts atbilstoši RĪIPL 126.panta pirmās daļas noteikumiem. Gadījumos, kad pasūtījuma pieņemšanu nevar atlikt, nenodarot zaudējumus klientam, profesionālajam patentpilnvarniekam, brīdinot klientu par interešu konfliktu, šis piedāvājums ir jāpieņem un pasūtījums jāizpilda tādā mērā, lai izvairītos no zaudējumu nodarīšanas klientam. Tālāk profesionālajam patentpilnvarniekam jāatsakās no tālākas pasūtījuma izpildes un jārīkojas tā, lai izvairītos no iespējamā interešu konflikta.
 6. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst konsultēt, pārstāvēt vai darboties divu vai vairāku klientu interesēs vienā lietā, ja pastāv šo klientu interešu konflikta iespēja.
 7. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāatturas no darbības jauna klienta labā, ja pastāv profesionālā patentpilnvarnieka iepriekšējā klienta uzticētās informācijas konfidencialitātes pārkāpšanas iespēja, vai arī zināšanas, kuras profesionālais patentpilnvarnieks guvis vedot iepriekšējā klienta lietas, dod neatbilstošas priekšrocības jaunajam klientam.
 8. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāglabā klienta noslēpumi, arī komercnoslēpumi, kas viņam kļuvuši zināmi profesionālo pienākumu pildīšanas gaitā, līdz klients atbrīvo viņu no šī pienākuma.
 9. Par interešu konfliktu neuzskata tādu situāciju, kad profesionālais patentpilnvarnieks veic starpnieka vai mediatora pienākumus, ar abu iesaistīto pušu piekrišanu cenšoties situāciju noregulēt pārrunu ceļā.

 

6. Attiecības ar citiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem

 1. Profesionālajam patentpilnvarniekam ir jāuztur cieņpilnas un pieklājīgas attiecības ar pārējiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem. Pretenzijas, kas radušās pret citu profesionālo patentpilnvarnieku, ieteicams vispirms izteikt šim profesionālajam patentpilnvarniekam un apspriest privātā sarunā vai iesaistot trešo pusi (abu pušu akceptētu mediatoru vai starpnieku). Ja konflikts netiek atrisināts šādā veidā, tālākā konflikta risināšana notiek atbilstoši Asociācijas statūtos noteiktai kārtībai.
 2. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst izrādīt savu pārākumu attiecībā pret citiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem.
 3. Profesionālajam patentpilnvarniekam jāatturas no citu patentpilnvarnieku darbības noniecinoša vērtējuma.
 4. Profesionālais patentpilnvarnieks drīkst informēt citus profesionālos patentpilnvarniekus par lietas norisi tikai ar klienta piekrišanu.
 5. Ja klients ir uzdevis citam profesionālajam patentpilnvarniekam pārņemt pārstāvību lietā, tad iepriekšējam profesionālajam patentpilnvarniekam, pēc klienta instrukciju saņemšanas, jānodod jaunajam pārstāvim visi turpmākajā lietvedībā nepieciešamie lietas materiāli un dokumenti vai to kopijas. Par lietas materiālu nodošanu citam profesionālajam patentpilnvarniekam iepriekšējais profesionālais patentpilnvarnieks drīkst prasīt klientam samērīgu samaksu.

 

7. Attiecības ar LRPV

 1. Attiecībās ar LRPV un tās darbiniekiem, jebkuram profesionālajam patentpilnvarniekam jāizturas pieklājīgi un ar cieņu.
 2. Profesionālais patentpilnvarnieks nedrīkst saziņā ar citiem profesionālajiem patentpilnvarniekiem, klientiem un citām personām atsaukties uz savām jebkāda veida personiska rakstura attiecībām ar LPRV darbiniekiem vai radīt iespaidu, ka profesionālā patentpilnvarnieka personiskās attiecības ar LRPV darbinieku var radīt viņam priekšrocības kādas lietas kārtošanā.

 

8. Attiecības ar Asociāciju

 1. Asociācijas biedrs nedrīkst rakstiski vai mutiski sazināties ar klientiem Asociācijas vārdā vai izmantot savā reklāmā Asociācijas vārdu, vai paust viedokli Asociācijas vārdā, vai citādi rīkoties Asociācijas vārdā, ja vien nav saņēmis šādu atļauju vai pilnvarojumu no Asociācijas Valdes.

 

9. Nobeiguma noteikums

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1. jūliju.

 

 

Saskaņojusi LPPA Valde 2016. gada 21.martā, Rīgā.
Apstiprināti LPPA biedru pilnsapulcē 2016. gada 21.martā, Rīgā.

Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku asociācijas
Prezidents: Jevgeņijs Fortūna