Kā kļūt par LPPA biedru

Personai, kura vēlas iestāties Biedrībā, ir jāiesniedz rakstisks iesniegums Biedrības valdei par uzņemšanu Biedrībā.

Par Biedrības biedriem var būt profesionālie patentpilnvarnieki, kas iekļauti Latvijas Republikas Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā.

Par personas uzņemšanu Biedrībā lemj valde tuvākajā valdes sēdē pēc personas iesnieguma saņemšanas.

Iestājoties Biedrībā biedru pienākums ir regulāri maksāt biedra naudu, kā arī ievērot LPPA Statūtu un Latvijas profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās ētikas noteikumus.