Profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisija

Profesionālo patentpilnvarnieku pretendentu izvērtēšanu un to zināšanu pārbaudi veic profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisija. Komisijas sastāvā iekļauj trīs Latvijas Republikas Patentu valdes pārstāvjus un trīs LPPA pārstāvjus. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Patentu valdes direktora norīkota persona.

Komisija lemj par atļauju pretendentam kārtot eksāmenu, sagatavo un apstiprina eksāmena programmu un biļetes, kā arī pieņem eksāmenu.

Komisijas loceklis nedrīkst lemt par atļauju pretendentam kārtot eksāmenu un piedalīties pretendenta darba vērtēšanā, ja:

  • pretendents ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei;
  • pretendents ir komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā;
  • pretendents ir komisijas locekļa darījuma partneris (fiziska vai juridiska persona, ar kuru komisijas loceklis ir veicis darījumus iepriekšējā gada laikā, ja darījuma summa pārsniedz 20 minimālās mēneša darba algas);
  • komisijas loceklis ir saistīts ar pretendenta darbavietu (ir pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs) un ir veicis kontroles, uzraudzības funkcijas vai pieņēmis lēmumu attiecībā uz pretendentu;
  • pretendents ir saistīts ar komisijas locekļa darbavietu un ir veicis kontroles, uzraudzības funkcijas vai pieņēmis lēmumu attiecībā uz komisijas locekli (pēdējo 24 mēnešu laikā);
  • komisijas loceklis ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts vērtējumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

 

Darbam profesionālo patentpilnvarnieku kvalifikācijas eksāmena komisijā 2024.gadā LPPA valde ir izvirzījusi šādus profesionālus patentpilnvarniekus (LPPA pārstāvjus):

  • Olga VAHATOVA,
  • Baiba KRAVALE,
  • Jevgeņija GAINUTDINOVA.